Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Фразеологізм - це структурно, лексично і семантично стала (stable) мовна одиниця, значення якої не можна вивести із суми значень її складових частин. Фразеологізми являють собою сполучення слів з різним ступенем сталості, роздільності, семантичної самостійності, взаємозв’язком і взаємодією компонентів. Враховуючи ці критерії фразеологізми поділяються на три категорії:

1. фразеологічні сполучення і фразеологічні вирази;

2. фразеологічні єдності (або метафоричні одиниці);

3. фразеологічні зрощення (або ідіоми).

Відтворення фразеологічних засобів оригіналу, через їхню образність і експресію, багатозначність і часто алогічність - одна із найскладніших проблем усного або письмового художнього перекладу.

По-різному характеризують фразеологічні одиниці в англійській лінгвістичній літературі: з одного боку, вони є Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. “the spice of our language”, “the soul of language”; з іншого - це “the weed creatures of our talk”, “gypsy phrases of our language”. Не установлене також термінування фразеологічних одиниць. Їх називають “cliches”, “idioms”, “phraseological units”, “exocentric expression”.

2. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ СПОЛУЧЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Фразеологічне сполучення або вираз являє собою рухливий семантичний комплекс, компоненти якого зберігають своє основне значення, але вступають в сполучення лише з певними словами. Не можна довільно змінити утворені в мові сполучення. Разом з тим, фразеологічні сполучення не завжди є сталим комплексом і в деяких випадках при перекладі допускається синонімічна підстановка або заміна. Наприклад: звернути увагу = направити увагу

to Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. win the victory to gain the victory } отримати перемогу
to achieve success to attain success } добитися успіху

При перекладі слід враховувати, що кожна мова має свої особливості, внаслідок чого складові елементи фразеологічних сполучень не завжди є аналогічними в англійській і українській мовах. Наприклад:

to pay attention - не платити, а звертати увагу
direct attention - не пряма, а безпосередня увага
to take steps - не брати, а вжити заходи

Досить різноманітним є переклад фразеологічних сполучень зі словом “strike”. Наприклад:

to strike hands - дійти згоди
to strike committee - скласти комісію
to strike a blow - завдати удару
to strike bottom - сісти на мілину
to strike home Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. - влучити в ціль; зачепити за живе

Значення фразеологічного сполучення в загальному встановлюється, враховуючи значення складових його частин, які наведені в словнику. Наприклад:

They took necessary measures - Вони прийняли необхідні заходи

3. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЄДНОСТІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Фразеологічні єдності (ФЄ) на відміну від фразеологічних сполучень являють собою сталий синтаксичний комплекс. При перекладі необхідно враховувати, що загальне значення фразеологічної єдності мотивоване значенням компонентів (слів), з яких вона складається. Але не допускається ні заміна, ні підстановка. Наприклад:

to hit the mark - влучити в ціль
to show fight - чинити опір
to run short - вичерпуватися, бракувати, не вистачати.

В словниках значення фразеологічної єдності подається в словниковій статті Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. слова, яке несе основне семантичне навантаження. Наприклад, слово “end” в наведеній фразеологічній єдності є головним.She could hardly make both ends meet.- Вона ледве зводила кінці з кінцями.

Трапляються випадки, коли словник не дає перекладу фразеологічної єдності. Тоді перекладач повинен перекласти дослівно складові слова і підібрати аналогічний варіант в українській мові. Наприклад:

He generally makes a mountain out of a molehill.

Дослівний переклад: Він звичайно робить гору з кротовини.

Аналог: Він звичайно робить із мухи слона.

Таким чином, рекомендації щодо перекладу фразеологічних єдностей можна звести до таких положень:

1) Значення фразеологічної єдності найчастіше дається словником. Пошук значення робиться по Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. слову, що несе основне семантичне навантаження в групі слів.

2)В випадку, коли в словнику відсутнє значення фразеологічної єдності в цілому, то зробити переклад можливо, відшукавши в словнику значення кожного окремого слова єдності, оскільки загальний зміст ФЄ завжди мотивований значенням його компонентів.

3)Переклад ФЄ здійснюють також двома можливими варіантами:

а)за допомогою еквіваленту, часом з незначними розбіжностями, що не складає особливих труднощів для перекладача:

She put an end to hеr troubles - Вона подолала свої труднощі
We met him half way in this question - Ми пішли йому назустріч в цьому питанні

б)за допомогою безпосередніх еквівалентів - відповідників:

to hold Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. good - залишатись в силі
to hold one’s own не здаватись
to bring home to somebody переконувати когось в чомусь

4. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ЗРОЩЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

Фразеологічні зрощення (ФЗ) або ідіоми являють собою сталі звороти в мові, які утворились в мові протягом певного історичного періоду часу і зазвичай мають емоційне забарвлення. Основною особливістю ФЗ, на відміну від фразеологічних сполучень та єдностей, є те, що їхній загальний зміст не є мотивованим значенням його складових елементів. У ФЗ компоненти зв’язані сполученістю значень, але з суми значень компонентів не можна вивести цілого значення ФЗ, оскільки слова, які входять в склад зрощення, повністю втратили семантичну Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. самостійність і тим самим не пояснюють змісту ФЗ. Основне завдання перекладача полягає в тому, щоб найбільш вдало підібрати відповідник ФЗ в мові перекладу. Наприклад:

To make a killing. Швидко заробити гроші.
One - house show Марна справа
Get money to burn. Грошей кури не клюють.
To lose credit. Втратити довіру.
To cut a deal. Домовитися, дійти згоди.
To steal the show Опинитись в центрі уваги
Money for jam Гроші ні за що (за дріб’язкову роботу)
For one’s money На чийсь погляд
For love or money Будь-якою ціною

5. ТИПОВІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НАУКОВИХ ТА ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ, ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Фразеологічні сполучення частіше вживаються Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. в мові порівняно з іншими фразеологічними одиницями. Вони вживаються в текстах різного характеру, в т.ч. в науково-технічній літературі, діловому спілкуванні.

Що стосується фразеологічних єдностей і зрощень, то вони використовуються в газетних текстах і, найчастіше, в художній літературі.

До найбільш вживаних фразеологічних одиниць, які зустрічаються в діловій мові, науково-технічній літературі належать такі, як:

as per order - згідно з замовленням
as for that - щодо...(чогось)
as usual - як завжди
all over the world - у всьому світі
as a matter of fact - само собою зрозуміло
at any rate - у всякому випадку, по меншій мірі
as for... - відносно (чогось Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage.)
as good as по суті, фактично
It is as good as decided - це майже вирішено
as it were - так би мовити
as well - також
as to, as concerns, as concerning - що стосується, стосовно
it should be noted - слід відмітити
in other words - іншими словами
no matter how (what) - незалежно від того, як
on all hands - з усіх боків
on the one hand - з одного боку
on the other hand - з іншого боку
to take advantage of (something.) - скористатись з чогось, зловживати чимсь
to advantage something. - сприяти розвиткові (чогось)
whether or not - незалежно від того
not so - це не так Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage., ніскільки

6. ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ

Існують ФО, які перекладаються експресивними словами або словосполученнями, хоча в англійській мові їх образність не сприймається. Наприклад: to talk nineteen to the dozen - говорити без кінця-краю, торохтіти; at sixes and sevens - 1) в безладді, в занедбаному стані; 2) розходитись в думках, смаках; 3) заплутатись.

При перекладі образних ФО можуть відбуватись зміни лексичного або граматичного характеру. Замінятись може один із компонентів словосполучення або іншим, близьким йому, або будь-яким. Наприклад: a diamond of the first water - діамант чистої води; in broad daylight - серед білого дня; in the dead of night - глухої ночі.

При перекладі образ ФО може Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. зберігатись, а граматична форма виразу мінятись. Наприклад, однина в англійській мові, а множина в українській: to give a free hand - розв’язати руки; to have news at first hand - дізнатись про новину з перших рук.

Можна виділити декілька основних способів відтворення семантико-стилістичних функцій ФО оригіналу. До них відносяться: переклад повними фразеологічними еквівалентами; частковими фразеологічними еквівалентами; істинними фразеологічними аналогами; приблизними фразеологічними аналогами, описанням; тощо.

6.1 ПЕРЕКЛАД ЧАСТКОВИМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ЕКВІВАЛЕНТАМИ

Значення значної кількості ФО можна адекватно передати за допомогою часткових еквівалентів. Це фразеологізми, що мають спільне походження, але на відміну від повних еквівалентів, їх компоненти відрізняються незначними розбіжностями. Наприклад:

baker’s/printer Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage.’s dozen - чортова дюжина
a lot of water had flown / run - багато води спливло відтоді
to make a long story short - коротко кажучи

Якщо ФО мови-джерела і цільової мови відрізняються функціонально-стилістичними або експресивно-емоційними інтонаціями, то вони перебувають у відношеннях різностильових або різноекспресивних часткових фразеологічних еквівалентів, що забезпечують часткову адекватність відтворення. Практична мета перекладача полягає у тому, щоб зводити до мінімуму такі втрати. В його завдання не входить покращувати оригінал, але він принаймні повинен відтворити найближчий еквівалент у мові, якою робиться переклад. Наприклад:

Лиха доля не спить - Misfortune is always round the corner.

Щось те собі зробите Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage., то будете мати - You have made your bed and now you’ll have to lie in it.

Що написано, то пропало - What’s done in writing is finished.

Одна з головних хиб деяких перекладів при відтворенні фразеології оригіналу полягає в тому, що вони іноді не можуть знайти еквівалента, в фразеологічних фондах мови-рецептора й використовують інші, менш ефективні способи перекладу. Інша небезпека виникає тоді, коли завдяки сміливості автора, його мовному чуттю, той чи інший фразеологізм у мові-джерелі набуває певного нового значення, метафоричного, яке не властиве його еквівалентові в мові рецепторі.

6.2. ПЕРЕКЛАД ІСТИНИМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ АНАЛОГАМИ

Через відсутність повних або часткових еквівалентів лексичне Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. значення фразеологізмів може передаватися штампами, істинними або приблизними. Наприклад:

Хто іншим лиха бажає, той сам лихо має - He that mischief hatches mischief-catches;

Ледь зводити кінці з кінцями - To keep body and soul together;

Що з воза впало, те пропало - There is no use crying over spilt milk.

Деякі фразеологізми мають декілька штампів у мові. Вибір аналогу залежить від перекладача і часто обумовлюється стилем контексту. Наприклад: Ні за що в світі, ні за які гроші - Not for time or money.

6.3. ПЕРЕКЛАД ПРИБЛИЗНИМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ АНАЛОГАМИ

Лексичне значення деяких ФО через відсутність еквівалентів у мові перекладача може передаватися приблизними аналогами. Ці аналоги Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. можуть бути не менш експресивними і яскравими, ніж їх варіанти у мові оригіналу. Наприклад: Кидати слова на вітер - To loose one’s breath;

Чужими руками жар вигрібати - To make a cat’s paw of something;

Ахілесова п’ята (уразливе місце) - A joint in one’s armour;

Під лежачий камінь вода не тече - No bees, no honey; no work no money;

Продавати кота в мішку - To sell a pig in a poke.

6.4. ОПИСОВЕ ВІДТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІІ ОРИГІНАЛУ

Дескриптивний переклад - це відтворення фразеологізмів описово, вільними, неусталеними словосполученнями хоча певною мірою рівновартісними висловами оригіналу. Деякі дослідники вважають такий вид відтворення нефразеологічним перекладом. Не можна Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. твердити, що відтворення ФО оригіналу дескриптивною перифразою завжди пов’язане з повною відсутністю образності й, тим самим, не передає емоційно-експресивних та функціонально-стилістичних відтінків оригіналу. При дескриптивному перекладі надзвичайно важлива роль певних контекстуальних обставин, мікро- і макроконтексту, вужчого і ширшого мовного оточення ФО. Наприклад: a wet blanket - людина, або обставина, що розхолоджує.

ФО в реченні в залежності від його складності може перекладатись одним словом, або вільним словосполученням. Наприклад:

а) Переклад ФО одним словом:

out of a clear sky - раптом, зненацька

to pall and peel / to peel and pall - грабувати

to sell smoke - піддурювати, обманювати

to set a limit to - обмежувати Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage., стримувати

to get at large - звільнити

б) Переклад вільними словосполученнями:

there’s no room for dispute - немає підстави для негод

short odds - майже всі рівні шанси

to sit above the salt - сидіти на почесному місці

the sixty - four dollar question - найважливіше, вирішальне питання

a stitch in time - своєчасний захід, своєчасна дія

straight from the fin - з перших рук

Whose day is dead? - Що трапилося?

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛЕНГУ

Вітчизняний дослідник І. В. Арнольд вказує, що сленг (slang) – включає лиш розмовні слова та вирази з грубуватим чи жартівливим емоційним забарвленням (неприйнятим) в літературній мові. І. Р. Гальпєрін пропонує розуміти під сленгом – той шар лексики та фразеології, який проявляється у сфері Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. живої розмовної мови в якості розмовних неологізмів, які легко переходять у шар загальноприйнятої розмовної літературної лексики. Найбільш вірогідною є гіпотеза Партріджа, який вважає, що слово “slang” співвідноситься з дієсловом “to sling – to utter”, що засвідчує існування такого словосполучення як sling words ще за часів Чосера, а також пізніх сленгових сполучень з тим же дієсловом: sling language – to talk; sling the language – to swear fluently, to speak a foreign language; sling the bat – to speak the vernacular; sling a yarn – to relate a story, to tell a lie; sling (a person) slang – to abuse, scold violently

Сленг – це слова, що часто розглядаються Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. як порушення норм стандартної мови. Це дуже виразні, іронічні слова, що слугують для позначення предметів, про які говорять в повсякденному житті. Сленг складається зі слів та фразеологізмів (сталих зворотів), які виникли та спочатку вживалися лише в окремих соціальних групах, він відображав життєву орієнтацію цих груп. Ставши загальновживаними, такі слова в цілому зберігають емоційно-оцінковий характер.

Сленгізми загального сленгу та «низькі» коллоквіалізми (два лексичних пласти з розмитими межами між ними) разом утворюють фрагмент загальнонаціональної лексики, який дослідники називають експресивним просторіччям. Цей фрагмент відноситься до стилістично знижених утворень в літературній мові. Він є функціонально-стилістичною категорією та визначається певною сукупністю Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. стилістичних засобів розмовного варіанту літературної мови, займає проміжне положення між лексикою літературного стандарту та не літературними формами мови.

7.1. ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ СЛЕНГ

Загальний сленг.В. Г. Вілюман, займався проблемою сленгу, сформулював деякі його важливі особливості. Автор запропонував розрізняти: 1) загальний сленг, тобто, той, що знаходиться за межами літературної мови, загальнозрозумілі та широкоросповсюджені у розмовній мові образні слова та словосполучення емоційно-оцінкового відтінку. Ці слова претендують на новизну та оригінальність в якостях, які виступають синонімами слів та словосполучень літературної мови; 2) спеціальний сленг, тобто слова та словосполучення того чи іншого професійного, чи-то класового жаргону. До загального сленгу можна віднести такі минувші жаргонізми, як Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. brass hat - офіцер, G. I. Jesus – воєнний священник, Jerry, Krauthead – німецький солдат тощо.

Загальний сленг – це відносно стійка для певного періоду, широко розповсюджена та загальнозрозуміла соціальна мовна мікросистема в просторіччі, досить неоднорідна по своєму генетичному складу та мірі наближення до фамільярно-розмовної, з яскраво вираженими емоційно-експресивними відтінками, які часто представляють собою насміх над соціальними, етичними, естетичними, язиковими та іншими умовностями та авторитетами.

Спеціальний сленг – це специфічна лексика та фразеологія соціальних жаргонів, професійних говорів. Спеціальний сленг включає в себе: арго, кент, римований сленг, соціальні жаргони та професійні говори, бек сленг тощо. Арго сленг належить до низької зони жаргонізмів Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. – це конспіративний, утаємничений жаргон. За В. М. Жирмунським, арго – «свого роду пароль, по якому впізнають один одного … і засіб професійної організації в умовах гострої соціальної боротьби». Для створення таємного словника інколи користуються прийомом приховування форми (звучання) слова чи словосполучення. Яскравим прикладом такого таємного кода є back slang. Сутність “back slang” заключається в тому, що слова, як правило, перевертались, при цьому зазвичай це були фонетичні «перевертання» з додатковими викривленням вимови, характерними для кокні. Наприклад, penny – yenep; two pence – owt yenep; fourpence – rouf yenep; seven pence – neves yenep; yes – say; look – cool; bones – enobs; police – slop; teddy-boys – yobs; policemen – namesclop; pot o Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage.`beer – top o`reeb; pound – dunop; bad – dab; good – doog; man – nam; woman – namow.


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Learning materials:

PHRASAL VERBS IN BUSINESS ENVIRONMENT

Topic: THE LIFE OF A COMPANY

Self-study task: Read and give the Ukrainian equivalent to the explanation of meanings of the idioms that are given below for their better understanding.

1. branch out (into something.) – to begin to do a new job or an activity that you do not usually do;

2. break up – to divide a company into smaller parts;

3. build up – to create or develop something.;

4. buy out – to buy part of a company Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage., business, etc.from somebody else, usually in order to get control of it;

5. close down – a shop/ store stops operating as a business, usually permanently;

6. cut back – to reduce something such as the amount somebody spends or produces;

7. go under – to fail, lose power, etc.; to be unable to pay what you owe;

8. open up – to become or make something possible, available or able to be reached; to start a new business;

9. sell off– to sell all or part of an industry, a company, etc. often at a low price in order to get rid of it;

10. start up – to start Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. operating or trading; to establish a business;

11. take over – to gain control of a company, especially by buying shares;

12. wind up – to stop running a business and close it completely.

Class exercises:

Fill in the gaps with the right idiom. Translate the text into Ukrainian.

Six years ago, Mike _________(1) his own business selling cameras. The company was a great success and he _________(2) stores all over the UK. He had _________(3) a good relationship with his bank and so they agreed to lend him the money to expand and _________ (4) into selling computers.

Unfortunately the computers were not popular. Profits fell Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. sharply and Mike realized that he had to make dramatic changes. He started to _________ (5) on spending and _________ (6) his less profitable stores. Profits continued to fall however, so he decided to ________ (7) the company in order to _________ (8) his computer division. Then the bank demanded their money back and there was no way to stop the firm ________ (9). He was finally forced to _________ (10) operations completely.

Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same, using a form of the related phrasal verb and any other words you need. The first one has been done for you as an example. Render the sentences Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. into Ukrainian.

1. The company’s start-up costs came to around $2 million.

It costs around $2 million to start up the new company.

2. The airline has announced details of the planned take over of its rival.

The airline has announced its plans ________________ .

3. The government is planning the break-up of the state-owned phone company.

The government is planning to _________________ .

4. In the current situation, staff cutbacks will be necessary.

In the current situation we will have to _____________ .

5. The firm has announced the sell-off of most of its American bus operation.

The firm has announced that _____________ .

6. Serious unemployment followed the Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. closedownof several factories in the area.

There was serious unemployment when ___________ .

Translate the sentences paying attention to the phrasal verbs.

1. The travel company has branched out and bought its own hotels.

2. The business may have to be broken upand sold in parts.

3. The company was bought out by its management.

4. The factory was closed down due to a lack of business.

5. A salesman must build up a network of contracts.

6. Production has been cut back dramatically.

7. He couldn’t stop his company from going under.

8. Several new coffee shops have been opened up in the city.

9. He sold Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. the business off to pay his debts.

10. He is starting up a new company.

11. The price will have to be right if this car is to take on its rivals.

12. They have made an informal offer to take over the airline.

13. He was involved in winding the company up.

Topic: DESCRIBING TRENDS

Self-study task: Read and give the Ukrainian equivalent to the explanation of meanings of the idioms that are given below for their better understanding.

1. to be down – to be at a lower level or rate;

2. to be up – to be at a lower level or rate;

3. bottom out – to Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. reach the lowest point and then stop getting worse;

4. drop off – to decrease in level or amount, especially after being high for a long time;

5. dry up – to become less of something;

6. go down – to become lower or smaller;

7. go up – to become higher or larger;

8. hold up – to remain strong;

9. level off– to become level or steady after a period of sharp rises or falls;

10. mount up – to increase gradually in size and quantity;

11. pick up – to get better, stronger;

12. take off – to become successful or popular very quickly or suddenly;

13. turn down – to become weaker or less Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. active, make less money.

Class exercises:

1. Put the phrasal verbs from the list above into the following categories according to their meaning. The first one has been done for you as an example.

Move upwards Move downwards Stay in the same position
Be up

2. Translate the sentences into English using the idioms above.

1. Прибутки фірми зменшилися на 6 % за останній рік.

2. Люди переконані, що ціни на продукти зростуть до кінця року, через економічну кризу в країні.

3. Через неякісну продукцію кількість покупців різко зменшилася.

4. У зв’язку з інфляцією, податки на ввіз іноземної побутової техніки зросли на 5 %.

5. За останні роки в Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. нашій компанії зменшився товарообіг.

6. Після приходу нового керівництва, виробництво автомобілів BMW пішло вгору.

7. Зробивши нові відкриття в галузі менеджменту, його кар’єра почала процвітати.

8. Коли починається занепад економіки, найбільше страждають малі компанії.

9. Ціна на нафту залишилася стабільною на міжнародному ринку.

10. Через те, що зменшилося виробництво товару, керівництво змушене було призупинити роботу підприємства.

3. Choose the right explanation of phrasal verbs. Translate them into Ukrainian.

a) bottom out – b) mount up – c) turn down – d) to be up – e) take off – f) drop off – g) to be down – h) dry up – i) go up – j) pick up - a) to Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. decrease in level or amount, especially after being high for a long time; b) to become successful or popular very quickly or suddenly; c) to increase gradually in size and quantity; d) to become higher or larger; e) to get better, stronger; f) to reach the lowest point and then stop getting worse; g) to be at a lower level or rate; h) to become less of something; i) to become weaker or less active, make less money; j) to be at a lower level or rate.

Topic: ARRANGEMENTS AND NEGOTIATIONS

Self-study task: Read and give the Ukrainian equivalent to the Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. explanation of meanings of the idioms that are given below for their better understanding.

1. to break down – to fail;

2. to bring forward – to move something to an earlier date or time;

3. to draw up – to make or write something that needs careful thought or planning;

4. to fall through – to fail to be completed;

5. to firm up – to make an arrangement more definite or less likely to change;

6. to hammer out – to discuss a plan or a deal for a long time and with great effort, until something is decided or agreed on;

7. to pencil in – to write Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. down somebody’s name for an appointment, or details of an arrangement;

8. to pull out (of) – to stop being involved in something or decide not to do something you had promised to do;

9. to put together – to create or prepare something;

10. to set up – to arrange for something to happen.

Class exercises:

1. Put this phone conversation into the right order, so that it makes sense:

a) OK, and I’ll draw up the agenda and email it to you.

b) Yes, that should be possible. Shall we pencil in May 18, then?

c) Hello, Jim. I’m ranging to Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. set up our meeting about the joint project. Would the last week in May suit you?

d) Fine, I’ll call you nearer the time to firm up the date.

e) I’m not sure – I may have to go to a conference on May 25. Could we bring it forward a week?

Use the phrasal verbs to fill the gaps in this news report.

In other news, talks ________ last night between unions and management at the Cheetah car factory. It had been hoped that the two sides would be able to ________and agreement, but the deal __________ when the unions _________ the negotiations Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage., saying that the new offer did not represent an improvement.

Translate the sentences into Ukrainian paying attention to phrasal verbs.

1. The software breaks down the results by time and frequency.

2. The company is likely to bring forward the opening date of their new plant.

3. Managers are drawing up guidelines on safety at work.

4. We will have to abandon the project if the funding falls through.

5. The sail price had been discussed but the company still has tofirmitup.

6. A group of employees has hammered out a mission statement for the company.

7. He was penciled in to speak at Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. the meeting but he had to cancel.

8. The airline collapsed after its main shareholder pulled out.

9. The deal is worth around $ 7 million and many people were involved in puttingit together.

10. The arrangements set up by the two companies were very different.

Match the two halves to make complete sentences

1) If you want to talk to Mr. Jackson … 2) We are at the final stage of … 3) He had accepted the job … 4) We penciled in May 15th … 5) Oil producers met to hammer out a deal … 6) We are looking at all the issues … 7) The sail will fall through … 8) I drew up a list of ten products Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. … 9) We might have to bring the meeting … 10) The discussions broke down without … a) … but pulled out at the last minute. b) … as a possible date for the meeting. c) … to prevent prices from falling. d) … if the buyer pulls out. e) … forward to tomorrow. f) … I’ll set it up for you. g) … putting proposals together. h) … that I could sell online. i) … any agreement between the two sides. j) … before firming up our offer.


Learning materials:

IDIOMATIC EXPRESSIONS IN FINANCIAL ENVIRONMENT

Topic: MONEY IDIOMS

Self-study task: Read and give the Ukrainian equivalent to the explanation of meanings of the idioms Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. that are given below for their better understanding.

Money – an asset which is generally acceptable as a means of payment in the sale and purchase of products and other assets and for concluding borrowing and lending transactions.

1. money down the drain- money wasted.

2. to be in the money/ to be rolling in money- to be extremely rich.

3. to have money burn a hole in one’s pocket- to be in possession of more money than one is used to and to be unable to stop oneself spending it.

4. a money spinner- a means of making money Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. quickly with very little effort. It usually refers to ideas or projects.

5. a licence to print money- a business that is so profitable that it is like having permission to print money.

6. hush-money- money paid to someone in return for keeping silent about a crime.

7. ready money- money that is immediately available.

8. to knock some money off- to offer a reduction in price.

9. to spend money like water- to spend large sums of money recklessly without considering the cost.

10. to throw good money after bad- to try to recover money one has invested in an unsuccessful business by Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. paying in still more, even though there is no chance of getting the money back.

11. to throw money atsomething - to finance (usually at the taxpayers’ expense) a business or enterprise which is losing money.

12. money is no object- the amount of money spent is of no importance in comparison with the object desired.

13. to put one’s money where one’s mouth is- to give practical assistance to a cause one has been openly supporting by, for instance, contributing money to it.

14. to givesomeone a run for his money- to put someone to a great deal of trouble before he gets what Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. he wants.

15. to have a run for one’s money- to get plenty of enjoyment for one’s efforts, even if one doesn’t achieve everything one hoped for.

16. for my money- if I had to make the choice.

17. to be on the breadline– to be very poor.

18. live in the lap of luxury– to live an extremely comfortable life, because you have a lot of money.

19. well off / well-to-do / well-heeled– having plenty of money.

20. tighten your belt – to spend less than you did before, because you have less money.

21. to make a killing – to Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. earn a lot of money very easily.

22. a nest egg –a sum of money that you save to use in the future.

23. out of pocket –having gained/lost money as a result of something.

24. rolling in it –to be very rich

25. not grow on trees– it’s used to tell somebody not use something or spend money carelessly because you do not have a lot of it.

26. to break even –to neither make a profit nor lose money

27. to have money to burn –to have so much money that you don’t have to be careful with it.

28. not break the bank Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. –something that doesn’t cost a lot of money.

29. to be in the red – owing more money than you have.

30. to strike it rich –to get a lot of money, especially suddenly and unexpectedly.

31. to cost an arm and a leg/ worth a fortune –very expensive.

32. to live from hand to mouth –to spend all the money you earn on basic needs such as food without being able to save any money.

33. to pick up bargains –to buy something, especially cheaply or by chance.

34. to cost a bit over the top –not very expensive.

35. to set something Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. back –to delay the progress of something by a particular time.

36. to be dirt cheap –to be extremely cheap.

37. to pay through the nose –to pay more for something that you consider fair or reasonable.

38. to rip off –to steal something.

39. to keep the wolf from the door –to have enough money to avoid going hungry; to stop somebody feeling hungry.

40. on a shoestring –to do something using very little money.

41. to feel the pinch –not have as much money as they need to have.

42. to sell like hot cakes –to sell something very quickly as it is popular.

43. square up Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. –to pay money that you owe.

44. flat broke –completely broke.

45. over the odds –more than is necessary or expected.

46. can’t make ends meet –to find it difficult to pay for the things you need in life, because you have very little money.

47. to make money hand over fist –fast and in large amounts.

48. to be a hard-nosed person –not affected by feelings when trying to get what you want.

49. to do a roaring trade –to sell a lot of something very quickly.

50. to cook the books –to change facts or figures dishonestly or illegally.

51. earth-shattering Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. –having a very great effect and to be of great importance.

52. to run a tight ship –to organize something in a very efficient way controlling other people.

53. a golden handshake –a large sum of money that is given to somebody when leave their job.

54. to have one’s hand in the till –to steal money from the place where you work.

55. ahead of the pack –to make more progress than your rivals.

56. corner the market in something –to get control of the trade in a particular type of goods.

57. to be on the make –to be secretly trying Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. to get money or advantages for yourself in a dishonest or unfair way.

58. high flier –a person who has the desire and the ability to be very successful in his job or studies.

59. to make it –to be successful in your career.

60. fat cat/ big fish/ big shot – an important person in the company.

Class exercises:

Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage.

belt nest egg

end pinch

golden handshake red

Head shoestring

mouth door

My grandfather was given a _______ (1) when he retired after 45 years with the firm. He was very glad of it at the time Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage., because in the last two or three years he’d had to break into his _______ (2) to pay for some urgent house repairs. But prices have been rising so much lately that everyone is starting to feel the ______ (3). The politicians are fond of telling us we’ll all have to tighten our ______ (4). We’ve no choice! My rent’s gone up, my fares have gone up, yet my salary is the same as it was two years ago, so I’m finding it very difficult to make ______ s meet (5).

Things could be worse, I suppose. When I was Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage. a student I lived on a ______ (6). As soon as the money came in, I spent it: I really lived from hand to ______ (7). Things weren’t much better when I started work. My first job was very badly paid, and I barely managed to keep my ______ above water (8). I earned just enough to keep the wolf from the ______ (9). Sometimes several bills would have to be paid at the same time and then I often got letters from the bank manager telling me I was in the ______ (10) again.


documentafuafin.html
documentafuamsv.html
documentafuaudd.html
documentafubbnl.html
documentafubixt.html
Документ Fill in empty spaces with corresponding words below, translate the passage.